Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Authentic People Share zoals deze beschikbaar is gesteld door Authentic People Share. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website(s) aan u aanbieden.

Je kunt de voorwaarden ook downloaden

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: 

Authentic People Share, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67051480, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. Hierna ook te noemen APS.

Opdrachtgever: 

De organisatie, instantie, natuurlijke of rechtspersoon die de dienst afneemt.

Coachee(s) of Deelnemer(s):

De natuurlijke persoon die die deelneemt aan een sessie, begeleidings-, advies- of coachtraject georganiseerd door APS. Dit, indien er verschil is tussen opdrachtgever en degene die de uitvoering van de dienst ervaart. 

Dienst(en): 

Alle door APS aan de opdrachtgever geleverde producten en/of diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen opdrachtgever en APS tot het verlenen van diensten door APS ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij APS diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen APS maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door APS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. De door APS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. APS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij APS beschikbare informatie.

4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1 of bij aanmelding of boeking voor de door APS geboden dienst. Aanmelding of boeking geschiedt via de website authenticpeopleshare.com, per telefoon, post, of e-mail. 

5. Opdrachtgever en APS hebben ook een overeenkomst gesloten indien APS een tussen opdrachtgever en APS gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 

6. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door APS zijn bevestigd. 

7. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomsten gesloten met APS leiden voor APS tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij APS gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van APS verlangd kan worden. APS zal al het mogelijke verrichten voor het beste resultaat voor de coachee of deelnemer.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft APS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan APS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan APS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan APS zijn verstrekt, heeft APS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. APS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat APS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Wanneer APS de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. APS aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. APS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal APS de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal APS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. APS draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Aan de opdracht zal door APS niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door APS ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft APS houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. APS behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Honorarium, Kosten

1. Het honorarium van APS bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de APS gewerkte tijdseenheid. 

2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen, tenzij anders vermeld en gespecificeerd, van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. APS kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. APS heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan APS heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. APS behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door APS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is APS gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van APS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens APS onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van APS meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan APS voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door APS aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan APS buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt APS aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door APS wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt APS aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. APS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzijde opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van APS.

2. APS ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is APS c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheid van APS is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door APS of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor APS aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door APS afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat APS in verband met die verzekering draagt.

6. Elke aansprakelijkheid van APS voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

7. APS zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. APS is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 

8. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens APS niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

Artikel 12. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. APS heeft het recht om zonder opgave van reden een sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan APS betaalde bedrag.

2. De opdrachtgever voor een sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen vier weken tot en met één week voor aanvang van de sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject is APS gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de sessie, cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van APS, anders rechtvaardigen.

6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is APS gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van EUR 90,00. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

7. Voor annulering van een in-company training geldt specifiek: tenzij een training is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van trainings- of onderwijsmateriaal, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot vier weken voor aanvang van de training. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende training verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt geannuleerd.

8. Voor annulering van deelname aan een training op basis van Open Inschrijvingen geldt specifiek: de deelnemer kan tot 14 dagen na ontvangstbevestiging inschrijving de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna gelden annuleringskosten: tot 30 dagen vóór aanvang van de training: 25% (= aanbetaling); tot 1 week vóór aanvang: 50%; binnen 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk.

9. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een sessie, cursus of training op basis van Open Inschrijvingen behoudt APS zich het recht voor de voornoemde dienst(en) te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Bij annulering wordt dit tenminste één week tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt. In dit geval worden de inschrijfgelden binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.

10. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

11. Indien naar het redelijk oordeel van APS een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met APS wordt aan APS toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal APS uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen APS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen APS gevestigd is.